logo

Aktuality

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury se stalo členem „Svazu podnikatelů ve stavebnictví“

6. 3. 2017 15:07

Dlouhotrvající krize ve stavebnictví, legislativa bránící efektivní a rychlé realizaci veřejných staveb a z toho plynoucí neřešené problémy přípravy staveb způsobují, že stavby dopravní infrastruktury se připravují často i více než 15 let. Tato situace vede k potřebě koncentrace úsilí všech, kteří usilují o změnu tohoto stavu. Proto se i naše sdružení rozhodlo využít SPS k podpoře těchto společných cílů.

D1 – 0136 Říkovice – Přerov a D 5505 – JV obchvat Otrokovic – to jsou další dva projekty našeho regionu mající souhlasné stanovisko MŽP

6. 1. 2017 08:51

Dne 30.11 a 22.12.2016 vydalo  MŽP na tyto stavby  „Závazné souhlasné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí“ podle ustanovení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Spolu s D4901jde o 3 stavby z 9ti prioritních projektů na nichž byl dohodnut s evropskou komisí „zvláštní...

Ministr dopravy, výstavby regionálního rozvoja Slovenska vítá a podporuje iniciativu SRDIM

6. 12. 2016 07:42

Ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenské republiky pan Arpád Érsek ve svém dopise ze dne 22. 11. 2016 reaguje na závěry konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ konané dne 22. 9. 2016 v Luhačovicích, vítá a podporuje tuto iniciativu a vyjadřuje ochotu další spolupráce. Ve svém dopise informuje o stavu projektů citovaných v Luhačovické výzvě.

Stavba D4901 má souhlasné stanovisko MŽP jako první z 9ti vybraných projektů evropské komise

30. 11. 2016 07:29

Ledy se konečně hnuly", teď už věřime, že po mnohaletých tahanicích se stavba začne v průběhu roku 2017 konečně realizovat.Dne 22.11.2016 vydalo  MŽP pro stavbu D4901 „Závazné souhlasné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí“ podle ustanovení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“)...

Ministr financí a místopředseda vlády reaguje na Luhačovickou výzvu a na Memorandum o spolupráci mezi českými a slovenskými partnery podepsané v Luhačovicích

9. 11. 2016 07:24


Ministr dopravy Dan Ťok děkuje Sdružení za aktivitní podporu výstavby páteřní sítě dopravní infrastruktury

1. 11. 2016 09:17


Ohlasy na dopis SRDIM představitelům DG REGIO, DG ENVI a DG MOVE

24. 10. 2016 08:25

Zde naleznete reakce na dopis předsedy SRDIM představitelům evropské komise týkající se destrukční činnosti ekologického spolku EGERIA.

Závěry konference Luhačovice 22. 9. 2016

26. 9. 2016 09:41

Účastníci VI. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ přijali usnesení ve formě Luhačovické výzvy 2016. Tato výzva bude zaslána prezidentovi republiky, premiérovi, členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významný, osobnostem politické a hospodářské sféry.

Sdružení pomáhá s přípravou Dopravního terminálu ve Zlíně

20. 9. 2016 11:51

Spolu s modernizací a elektrifikací železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice vznikne ve Zlíně nový dopravní terminál hodný krajského města. Na základě dohody mezi účastníky Memoranda o spolupráci vznikla „Urbanistická studie dopravního terminálu ve Zlíně“, která jasněji určuje polohu a rámcovou podobu nového dopravního terminálu a tak dává konkrétní základ pro navazující projektovou příprav.Urbanistická studie počítá s umístěním dopravního terminálu v prostoru stávajícího autobusového...

Předseda Sdružení Libor Lukáš na konferenci Transport – Ostrava 14. 9. 2016

16. 9. 2016 09:20

Předseda Sdružení Libor Lukáš se ve svém příspěvku kriticky vyjádřil k překážkám plynulé přípravy staveb a z toho plynoucím dlouhým lhůtám přípravy staveb prakticky znemožňujícím prosadit zájmy státu v oblasti dopravní infrastruktury.

Pravda a mýty o ochraně životního prostředí a rozvoji České republiky

5. 9. 2016 08:18

V České republice existuje tisíce velmi prospěšných neziskových organizací, které působí ve prospěch jejich členů a mají veřejně prospěšné cíle, které jsou důležité pro rozvoj občanské společnosti (např. hasiči, sportovci, charity, folkloristé, ochotníci, myslivci, zahrádkáři, rybáři, junáci, atd).Jsou mezi nimi ale také spolky, které pod pláštíkem ochrany přírody lobují za svoje osobní zájmy, či názory a pokud není dostatek informací, těžko rozlišíme jejich manipulativní techniky vyjadřování...

Předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico převzal záštitu nad VI.ročníkem mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“

9. 8. 2016 09:23

Předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico převzal záštitu nad VI. ročníkem mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ Záštitu nad konferencí, která se koná dne 22. 9. v Luhačovicích převzali a konferenci podpořili rovněž předseda vlády ČR, ministr dopravy ČR, hejtmani Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského a předsedové Trenčianského a Žilinského samosprávného kraje.

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka převzal záštitu nad VI. ročníkem mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“

21. 7. 2016 11:19

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka převzal záštitu nad VI. ročníkem mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ , a ve svém dopise popřál úspěšný průběh konference a zdůraznil potřebu urychleně dobudovat páteřní síť dopravní infrastruktury.

Reportáž z V. ročníku konference Moravské dopravní fórum

28. 5. 2016 19:28

Tisková zpráva MDF 2016 Deklarace účastníků Moravského dopravního fóra 2016

V. ročník Moravského dopravního fóra se konal dne 11. 4. 2016 v Olomouci

28. 5. 2016 19:26

Účastníci tohoto setkání zástupců parlamentu ČR, představitelů ministerstev dopravy a životního prostředí, volených představitelů krajů a municipalit, a akademické a hospodářské sféry a členové Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě přijali závěrečné usnesení ve formě DEKLARACE. Tato deklarace bude zaslána významným představitelům veřejné správy.

Předseda SRDIM Libor Lukáš se obrátil na ministra dopravy

31. 3. 2016 08:48

Předseda SRDIM Libor Lukáš se obrátil na ministra dopravy s návrhem na řešení dalšího postupu realizace stavby R4901.

Ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenské republiky reaguje na Luhačovickou výzvu

31. 3. 2016 08:24

Ministr Počiatek vítá a podporuje iniciativu SRDIM, která je zaměřena mimo jiné i na kvalitní a kapacitní propojení sousedních regionů Pomoraví a Pováží,  a vyjadřuje tomuto projektu  svou podporu.

Dopis pro Evropskou komisi

26. 2. 2016 16:32

Z iniciativy Sdružení byl ve věci staveb R49 a R55 zaslán společný dopis hejtmana Zlínského kraje, primátora Zlína,starosty Otrokovic  a předsedy SRDIM na nejvyšší zodpovědné činitele Evropské komise.Současný výklad novela zákona EIA z tohoto roku brání pokračování procesu získání stavebního povolení obou staveb. Přes vynaložené  dosavadní úsilí se nepodařilo tento problém překonat a hrozí, že pro oba projekty bude nutno vypracovat novou EIA a z toho vyplývající odsun realizace  o několik let...

Ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Sloveské republiky reaguje na Luhačovickou výzvu

29. 12. 2015 00:00

Ministr Počiatek vítá a podporuje iniciativu SRDIM, která je zaměřena mimo jiné i na kvalitní a kapacitní propojení sousedních regionů Pomoraví a Pováží,  a vyjadřuje tomuto projektu  svou podporu.

Deklarace o spolupráci SRDIM a SRMSK

8. 11. 2015 00:00

Předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš a prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš podepsali u příležitosti konference „Transport“ dne 4.11.2015 slavnostně „DEKLARACI“ o vzájemné spolupráci obou Sdružení.